Utskrift

Om Avlsrådet

Skrevet av Kari Jegleim. i kategorien Avl

NWK's Avlsråd

Kontaktinfo Avlsrådet, klikk her.

Alle raseklubber oppfordres av NKK til å ha et avlsråd. Poenget med et slikt råd er å ha et organ som har plikt til å sette seg inn i genetikk, avl og oppdrett og annen kunnskap som er viktig innen den enkelte rase, for eksempel helseforhold. Et avlsråd skal arbeide for rasens beste på lang sikt.

Rådets mandat er å forvalte de retningslinjer for avlen som er vedtatt av klubben. Disse skal være basert på kunnskap om rasens styrker og svakheter slik at man gjennom avlen får fram hunder som opprettholder best mulig rasestandard uten feil eller mangler. I praksis er disse retningslinjene ensbetydende med gjeldende avlskriterier. I boken Genetikk, avl og oppdrett fra NKK anbefales at forslag til slike retningslinjer utarbeides av avlsrådet men vedtas eventuelt endres av klubbens styre. Avlsrådene skal rådgi både enkeltmedlemmer, styre og oppdrettere i spørsmål som gjelder avl og oppdrett.


 I de fleste klubber er det slik at klubbens styre utpeker medlemmene til Avlsrådet. Medlemmene kan velges for ett eller to år ad gangen, eller de kan sitte lenger. NKK anbefaler at man unngår valg og korte perioder for avlsrådsmedlemmene. Skal avlsrådet kunne fungere som et rådgivende organ for rasens beste på lang sikt, bør rådet kunne fungere over lengre tid. Sammensetning av avlsrådet skal være slik at medlemmene har tilstrekkelig kunnskap innen genetikk, om rasen, innen oppdrett og et minimum av IKT-ferdigheter for å kunne håndtere Dogweb og regne ut innavlsgrad. Alvsrådsarbeid skaper erfaringsmessig ofte konflikter, fordi den enkelte oppdretter kan ha andre oppfatninger om fornuftige paringer enn avlsrådet har. NKK anbefaler derfor at avlsrådene er mest mulig saklige, ikke fremmer egne medlemmers interesser og er åpne om alle sine råd overfor klubbens styre. Man anbefaler også at det er tett kontakt mellom avlsrådet og styre, for eksempel at ett av alvsrådsmedlemmene også sitter i styret. En annen mulighet å la representant for styret ha møterett i avlsrådet. NKK arrangerer kurs for avlsrådsmedlemmer hvert annet år.

  NWK har valgt følgende modell:
  • Avlsrådet er utpekt av klubbens styre. Styret vurderer til enhver tid om rådet fungerer hensiktsmessig og vil fra tid til annen be om endringer i rådets sammensetning.
  • Det har fem medlemmer som samlet representerer oppdrett, kunnskap om rasen inkludert dens helseforhold, kunnskap om genetikk og kompetanse innen nødvendige IKT-verktøy.
  • Ett av avlsrådsmedlemmene er også styremedlem.
  • Alle saker behandlet i Avlsrådet går som orienteringssaker til Styret.
  • Løpende informasjon knyttet til spørsmål om avl og hundenes helse legges under fanen Avl på klubbens hjemmside.
  • Medlemmene skal orientere seg om NKKs regelverk og alle bør over tid ha deltatt på avlsrådskurs.